Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

43.4.Con Đường Giác Ngộ Tập 4 Hết Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1484 xem

43.3.Con Đường Giác Ngộ Tập 3 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1230 xem

43.2. Con Đường Giác Ngộ Tập 2 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1602 xem

43.1. Con Đường Giác Ngộ Tập 1 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1765 xem

42.Xét Xử Tài Tình

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1246 xem

41.Thạch Sanh Lý Thông

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1391 xem

40.Sự Tích Quả Roi

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1329 xem

39.Sự Tích Dã Tràng

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1198 xem

38.Sự Tích Con Khỉ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1715 xem

37.Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1298 xem

36.Sự Tích Cây Chổi

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

3954 xem

35.Nói Dối Như Cuội

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

3136 xem

34.Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1493 xem

33.Miếng Trầu Kỳ Diệu

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1284 xem

32.Chiếc Áo Tàng Hình

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1666 xem