Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

43.4.Con Đường Giác Ngộ Tập 4 Hết Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1427 xem

43.3.Con Đường Giác Ngộ Tập 3 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1170 xem

43.2. Con Đường Giác Ngộ Tập 2 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1533 xem

43.1. Con Đường Giác Ngộ Tập 1 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1712 xem

42.Xét Xử Tài Tình

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1178 xem

41.Thạch Sanh Lý Thông

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1324 xem

40.Sự Tích Quả Roi

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1262 xem

39.Sự Tích Dã Tràng

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1139 xem

38.Sự Tích Con Khỉ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1653 xem

37.Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1245 xem

36.Sự Tích Cây Chổi

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

3885 xem

35.Nói Dối Như Cuội

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

3069 xem

34.Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1426 xem

33.Miếng Trầu Kỳ Diệu

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1216 xem

32.Chiếc Áo Tàng Hình

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1608 xem